AUDYTOR Spółka Partnerska Biegłych Rewidentów


Go to content

Main menu:


Usługi


Badanie i przegląd śródroczny sprawozdań finansowych.

AUDYTOR sp. p. jest podmiotem wyspecjalizowanym w świadczeniu usług badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych wg polskich przepisów o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Badania przeprowadzane są przez zespoły doświadczonych biegłych rewidentów oraz ich asystentów. Badanie realizujemy według najnowszych standardów przy zastosowaniu najnowszych zdobyczy nauki i techniki z tej dziedziny, jak również wypracowane, na podstawie własnych bogatych doświadczeń, metody i techniki badania. Dzięki temu audyt przeprowadzany jest szybko, bez nadmiernego angażowania Klientów w nasze prace, a jednocześnie rzetelnie, dokładnie, kompletnie i z korzyścią dla Kontrahentów.


Ekspertyzy i analizy ekonomiczne.

Ekspertyzy i analizy finansowo-ekonomiczne oferowane przez AUDYTOR sp. p. są przeprowadzane na podstawie informacji zawartych w księgach rachunkowych i w sprawozdaniach finansowych naszych Kontrahentów. Ich celem jest dostarczenie informacji niezbędnych dla podejmowania decyzji ekonomicznych.
W ramach analizy finansowej przede wszystkim stosujemy:

 • analizą porównawczą, która ma na celu porównanie wielkości danych podlegających ocenie na przestrzeni kilku lat;
 • analizę struktury, stosowana w celu określania relacji poszczególnych wielkości będących przedmiotem analizy i wyrażenie procentowego udziału w wielkości zagregowanej, której są ich częścią składową;
 • analizę wskaźnikową, która oznacza określenie relacji pomiędzy poszczególnymi wielkościami i wyrażenia ich w postaci liczbowej.


Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i książek przychodów i rozchodów.

W ramach tej działalności oferujemy m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie planów amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczeń podatku od towarów i usług,
 • bieżące raportowanie wyników działalności firmy, zgodnie z oczekiwaniami firmy,
 • sporządzanie sprawozdawczości zewnętrznej dla potrzeb GUS, banków,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego oraz na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 • aktywna współpracę z biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z urzędami skarbowymi,
 • udzielanie wyjaśnień w kwestiach podatkowych powiązanych z prowadzonymi księgami oraz składanie ustnych wyjaśnień w postępowaniu kontrolnym dotyczącym okresu prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • kompleksowe doradztwo związane z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą.


Nadzór nad księgami rachunkowymi.

W ramach tej działalności oferujemy m.in.:

 • kontrola prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych pod kątem ich zgodności z przyjętą polityką rachunkowości,
 • weryfikacja Zakładowego Planu Kont,
 • kontrola dokumentacji księgowej pod względem formalnym i rachunkowym,
 • kontrola prawidłowości dekretacji,
 • okresowa kontrola prawidłowości sporządzania zeznań, deklaracji i informacji podatkowych oraz informacji bilansowych i statystycznych,
 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych,
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych dla potrzeb połączenia, podziału, postawienia w stan upadłości oraz likwidacji firm,
 • otwarcie ksiąg zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • założenie ksiąg rachunkowych w programie księgowym,
 • szkolenie personelu Działów Finansowo-Księgowych.


Opracowanie polityki rachunkowości.

W ramach tej działalności oferujemy m.in.:

 • tworzenie wykazu kont syntetycznych oraz analitycznych dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności oraz indywidualnych wymagań klienta,
 • tworzenie zasad klasyfikacji zdarzeń gospodarczych,
 • tworzenie zasad prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązania z kontami syntetycznymi,
 • tworzenie zasad wyceny aktywów i pasywów,
 • tworzenie zasad ewidencji szczegółowej rzeczowych składników majątku obrotowego,
 • zasady ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów w zakresie rozwiązań przewidzianych ustawa o rachunkowości,
 • ustalenie wariantu rachunku zysków i strat najodpowiedniejszego dla prowadzonego rodzaju działalności,
 • dostosowywanie obowiązującej polityki rachunkowości do zmian w przepisach rachunkowych oraz zmian profilu działalności firmy, a także dodatkowych wymagań stawianych sprawozdawczości finansowej.


Doradztwo i kontrola zobowiązań podatkowych.

W okresie szybko zmieniających się przepisów prawa podatkowego i gospodarczego istnieje duże ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji w zakresie stosowania tych przepisów. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wprowadziliśmy unikatową usługę dodatkowa do badania sprawozdań finansowych polegająca na kontroli zobowiązań podatkowych w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych, podatku akcyzowego jak również podatków majątkowych. Kontrola przeprowadzana jest przez zespoły najlepszych doradców podatkowych, które ściśle współpracują z zespołem biegłego rewidenta. Efektem ich prac jest odrębna opinia podatkowa, przeznaczona tylko i wyłącznie dla potrzeb i korzyści zarządu badanego podmiotu.

Przegląd ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych.

AUDYTOR sp. p. oferuje usługę przeglądu ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego. Jej celem jest stwierdzenie przez biegłego rewidenta, czy badana jednostka powinna dokonać koniecznych zmian, aby przedstawić jej sytuacje majątkową oraz wynik finansowy rzetelnie, prawidłowo i jasno. Przegląd ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego zwykle dokonywany jest za okres inny niż rok obrotowy, lub sporządzonych na inny dzień niż dzień bilansowy. Efektem badania limited review jest raport skierowany do zarządu badanej jednostki lub organu nadzoru, w którym biegły rewident zwraca uwagę na ewentualne nieprawidłowości lub stwierdza, że dokonany przegląd sprawozdania finansowego nie ujawnił niczego, co wskazywałoby na istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego przekazywanego przez to sprawozdanie w świetle zasad określonych w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach oraz w innych przepisach w sprawie sprawozdań finansowych obowiązujących jednostkę przedkładającą do przeglądu sprawozdanie finansowe.

Organizacja i informatyzacja rachunkowości.

W ramach doradztwa w dziedzinie organizacji i informatyzacji rachunkowości proponujemy:

 • analizę organizacji działu księgowości wraz z przedstawieniem projektu zmian;
 • doradztwo w dziedzinie doboru programów finansowo-księgowych;
 • analizę programów pod kątem użyteczności praktycznej.

Ponadto opiniujemy wprowadzane na rynek produkty z dziedziny informatyzacji rachunkowości pod kątem zgodności z ustawą o rachunkowości, zgodności z przepisami prawa podatkowego oraz ogólnej przydatności dla użytkownika.

Audyt projektów unijnych.

AUDYTOR sp. p. dokonuje audytów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Celem tego rodzaju audytów jest stwierdzenie prawidłowości gospodarowania i wydatkowania uzyskanych funduszy unijnych, a w szczególności sprawdzenie prawidłowości poniesionych kosztów w procesie realizacji danego projektu. Efektem pracy zespołu biegłego rewidenta w tym zakresie jest opinia audytora potwierdzająca koszty zawarte w raporcie finansowym sporządzonym dla Komisji Europejskiej.

Strona główna | Usługi | O firmie | Kontakt | Mapa strony


AUDYTOR |

Back to content | Back to main menu